Sanja Savčić

vanredni profesor, Pravni fakultet u Novom Sadu

Rođena je u Goraždu 1976. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1999. godine. U toku studija ostvarila je zapažene rezultate i tim povodom je dobila nekoliko nagrada: Povelju Univerziteta za najboljeg studenta Pravnog fakulteta za akademsku 1996/97 i akademsku 1997/98; Diplome za izvanredan uspeh u toku akademske godine 1996/97 i 1997/98, Nagradu Matice Srpske za najbolje studente društvenih nauka, 1999. godine, Diplomu norveške ambasade u Beogradu «Za generaciju koja obećava», 2000. godine, kao i WUS stipendije za perspektivne mlade univerzitetske radnike u školskoj 2001/2002. godini. Osnovne studije završila je pre roka kao najbolji diplomirani student Pravnog fakulteta za akademsku godinu 1998/99.

Nakon diplomiranja radila je u Privrednom sudu u Novom Sadu kao pripravnik. Za asistenta-pripravnika za nastavni predmet Građansko pravo – opšti deo i stvarno pravo izabrana je 2001. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2004. godine odbranivši magistarsku tezu „Naknada imovinske štete u autorskom pravu“. Na Mah Planck Institutu za intelektualnu svojinu u Minhenu boravila je od oktobra 2004. do februara 2005. godine i od juna do oktobra 2005. godine. Godine 2010. na Pravnom fakultetu u Beogradu je s odlikom odbranila doktorsku disertaciju „Ugovor o licenci softvera“. U zvanje docenta za nastavni predmet Obligaciono pravo izabrana je 2013. godine, a 2018. u zvanje vanrednog profesora.

Učestvovala je na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i u inostranstvu.

Oblast naučnog interesovanja: opšta teorija obligacionog prava, ugovorno pravo, prava intelektualne svojine.

Autor je više naučnih i stručnih radova.

Govori engleski, a služi se nemačkim jezikom.

e-mail: ssavcicc@pf.uns.ac.rs